Svarbiausi LMMA istorijos faktai​

1936 metais, perorganizavus Lietuvos muzikų ir chorvedžių Draugiją, Lietuvos muzikus subūrė Lietuvos muzikų draugija. Prie jos, šalia Choro dirigentų ir Vargonininkų sekcijų, buvo įkurta Lietuvos muzikos mokytojų sekcija. Ji jungė visos Lietuvos vidurinių mokyklų bei gimnazijų muzikos mokytojus. Buvo parengtas ir patvirtintas Lietuvos muzikos mokytojų sekcijos Statutas, nužymėta veiklos programa. Sekcijos pirmininku buvo išrinktas J. Motiekaitis.

1938 m. vasario 8 – 9 d. Kaune vyko I Lietuvos muzikų draugijos suvažiavimas ir Muzikos mokytojų sekcijos konferencija. Buvo išklausyti pranešimai: J.Strolios “Muzikos istorijos mokymo metodika ir priemonės, ”K.Linkevičiaus “Muzikinis auklėjimas ne pamokų metu”, J. Motiekaičio “Apie muzikos terminų suvienodijimą J.Švedo “Apie naująjį Lietuvos gimnazijų mišrių chorų varžybų planą” ir kt. Konferencijos dalyviai Kauno “Aušros” berniukų gimnazijoje stebėjo J. Švedo vedamas parodomąsias muzikos pamokas. Priimta rezoliucija. Valdybos pirmininku tapo J.Banaitis.

1939 m. vasario mėn. 5 – 7 d. Kaune vyko II Lietuvos muzikų draugijos suvažiavimas ir muzikos mokytojų sekcijos konferencija. Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus: J. Kamaičio ”Muzikos mokymo tikslas vidurinėje mokykloje”, M.Karkos “Solfedžiavimo mokymas I klasėje”, K. Kavecko “Lietuvių muzikos ugdymas”. Konferencijoje priimta rezoliucija. Šios konferencijos muzikos mokytojai susijungė į chorą, repetavo ir rengė programą konferencijos baigiamajam koncertui. Sekcijos pirmininko pareigos vėl buvo patikėtos J. Banaičiui.

1939 metais Lietuvos muzikų draugija kartu su Pabaltijo vienybės kongresu Kaune surengė Pabaltijo muzikų konferenciją. Čia pranešimus skaitė: V. Jakubėnas “Apie Lietuvos muzikos vystymąsi šiandien ir perspektyvoje”, A.Aavik “Apie Estijos dainų šventes ir chorų sąjungos veiklą”, R. Pats “Apie muzikinį švietimą Estijoje” ir kt. Konferencijos dalyviai Kauno “Aušros“ gimnazijoje stebėjo parodomąsias muzikos pamokas ir kt.

1940 m. kovo 1 – 2 d. III Lietuvos muzikų draugijos suvažiavimas ir Muzikos mokytojų sekcijos konferencija vyko jau Lietuvai priklausančiam Vilniuje. Buvo klausomi šie pranešimai: J. Motiekaičio “Gimnazijos chorų darbo metodai”, K. Kavecko “ Muzika ir artimiausi jos uždaviniai” ir kt. Konferencijoje buvo nužymėtos tolesnės muzikos mokytojų sekcijos gairės: 1940 metų birželio mėnesį surengti visos Lietuvos Dainų šventę, kurioje turėtų dalyvauti ir gimnazijos chorai. Aptartas Dainų šventės repertuaras, numatyta surengti kursus muzikos mokytojams ir kt. Deja, sovietinė okupacija nutraukė šią aktyvią ir labai rezultatyvią Lietuvos muzikų draugijos ir Muzikos mokytojų sekcijos veiklą.

1990 metų gegužės mėn. 26 d. – praėjus 50 metų nuo paskutinės Lietuvos muzikos mokytojų sekcijos konferencijos, Lietuvos muzikų draugijos Prezidiumo valdybos (pirmininkas P. Dikčius) ir iniciatyvinės grupės (pirmininkas R. Vaiginis) kvietimu, įvyko Lietuvos muzikos mokytojų Asociacijos prie Lietuvos muzikų draugijos atkuriamoji konferencija. Buvo pristatyti Asociacijos įstatų bei veiklos programos projektai. Deja, ši iniciatyva ir veikla nutrūko.

1995 m. Klaipėdoje vykusioje konferencijoje “Moksleivių vokalinė – chorinė veikla muzikinio ugdymo procese” apie 100 jos dalyvių pritarė Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos atkūrimo Klaipėdos iniciatyvinės grupės (jos nariai: V.Valeikienė, S.Jareckaitė, A.Girdzijauskas, A.Šumskis, R.Valskienė) parengtam “Muzikos mokytojų manifestui”, raginančiam Lietuvos muzikos mokytojus bei kitus muzikinio švietimo specialistus imtis atsakomybės už muzikinio švietimo padėtį Lietuvoje, vienytis bendrai veiklai steigiant iniciatyvines muzikos mokytojų grupes apskrityse, miestuose, rajonuose ir ruoštis Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos atkuriamajai konferencijai. Parengti pagrindiniai Asociacijos dokumentai – Statuto ir Veiklos programos – projektai.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos atkuriamoji konferencija įvyko 1996 m. gegužės 8-9 d. Klaipėdoje. Čia patvirtinti Asociacijos dokumentai Statutas ir Veiklos programa. Išrinkta Asociacijos taryba, pirmininkė – S. Jareckaitė, pavaduotojas A. Šumskis, revizijos komisija.

1998 m. kovo mėn. 26-27 d. Klaipėdoje vyko LMMA ataskaitinis suvažiavimas. LMMA pirmininku išrinktas A. Šumskis, pavaduotoja S. Jareckaitė.

2000 m. gegužės 12 d.Klaipėdoje vyko eilinis LMMA ataskaitinis suvažiavimas. LMMA prezidentu išrinktas A. Šumskis, pavaduotoja V. Valeikienė.

2003 m. gegužės 7 d. Klaipėdoje įvyko LMMA eilinis ataskaitinis suvažiavimas. LMMA prezidente išrinkta S. Jareckaitė, pavaduotoju A. Šumskis.

2009 m. balandžio 18 d. Klaipėdoje įvyko LMMA eilinis ataskaitinis suvažiavimas. LMMA prezidente išrinkta R.Girdzijauskienė, pavaduotoju S.Jareckaitė.

2014 m. lapkričio 7 d. Klaipėdoje įvyko LMMA eilinis ataskaitinis suvažiavimas. LMMA prezidente išrinkta R.Girdzijauskienė, pavaduotoju E.Sakadolskienė.

2019 m. spalio 25-26 d. Klaipėdoje įvyko LMMA eilinis ataskaitinis suvažiavimas. LMMA prezidente išrinkta R.Girdzijauskienė, pavaduotoju S.Rimkutė-Jankuvienė.